ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ

 

Το κέιμενο της Κυρίας Βούλας Βελισσαρίου επισυνάπτεται εδώ.