Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών διάρκειας 2 ετών, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (ΜΔΕ-Master) στην «Ιατρική Γενετική: Κλινική και Εργαστηριακή Κατεύθυνση», (M.Sc. In Medical Genetics: Clinical and LaboratoryDirection).

Το πρόγραμμα αρχίζει τον Οκτώβριο του 2016 και περιλαμβάνει 4 διδακτικά εξάμηνα για την ολοκλήρωση του ΜΔΕ. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση εως 30/6/2016.

Αντικείμενο του προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η προαγωγή της γνώσης και η έρευνα στην Κλινική και Εργαστηριακή Γενετική.Ειδικότερα, σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να εκπαιδεύσει και να εξειδικεύσει νέους επιστήμονες στο ευρύ και αναπτυσσόμενο πεδίο της Ιατρικής Γενετικής έτσι ώστε να αποκτήσουν ένα ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία σε μια ιδιαίτερα εξελισσόμενη και δυναμική περιοχή της σύγχρονης ιατρικής επιστήμης.Η ανάγκη αυτή καθίσταται εντονότερη λαμβανομένου υπόψη ότι το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο δεν περιλαμβάνεται στο προπτυχιακό πρόγραμμα της Ιατρικής Σχολής.Επιπλέον το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της αυξανόμενης γνώσης για τις γενετικές επιρροές στην παθογένεση των νοσημάτων και της παροχής εφαρμοσμένης Γενετικής, που θα επιτρέψει την αποκόμιση δεξιοτήτων για την εκτίμηση, επιλογή και ερμηνεία της σύγχρονης γενετικής διαγνωστικής στην κλινική πράξη.

Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα μπορούν:

  • Να απασχοληθούν σε θέσεις του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες του γνωστικού αντικειμένου της Κλινικής και Εργαστηριακής Γενετικής
  • Να προετοιμαστούν για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού περιεχομένου
Κατεβάστε την ανακοίνωση