Κατεβάστε το τροποιημένο καταστατικό (2020)

Άρθρο 1ο 

Ιδρύεται Πανελλαδικό Επιστημονικό Σωματείο με την επωνυμία ‘’ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΓΕΝΕΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ’’ και για τις σχέσεις με την αλλοδαπή ‘’HELLENIC ASSOCIATION OF MEDICAL GENETICISTS’’ με έδρα την πόλη της Αθήνας.

 

Άρθρο 2ο 

Σκοπός του Συνδέσμου είναι η προαγωγή και καθιέρωση της Γενετικής Επιστήμης στην Ελλάδα, η έρευνα και μελέτη των γενετικής φύσεως προβλημάτων, η συμβολή στην επίτευξη και διατήρηση ψηλού επιστημονικού επιπέδου καθώς επίσης και την επιστημονική και επαγγελματική αναγνώριση και κατοχύρωση των γενετιστών της Ελλάδας.

 

Άρθρο 3ο 

Μέσα για την επιτυχία του σκοπού του Συνδέσμου είναι κυρίως η οργάνωση επιστημονικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, όπως διαλέξεις, μαθήματα, συνέδρια, βιβλιοθήκες, εκδόσεις, δημοσιεύσεις, η οργάνωση ομάδων και επιτροπών έρευνας και μελέτης των προβλημάτων της γενετικής του ανθρώπου, η συμμετοχή των μελών σε τέτοιου είδους ομάδες ή επιτροπές, η συνεργασία με παρόμοια σωματεία, οργανώσεις, ιδρύματα, κρατικές υπηρεσίες της ημεδαπής και της αλλοδαπής, η ενημέρωση κρατικών και επιστημονικών φορέων και γενικότερα της κοινής γνώμης πάνω σε θέματα της γενετικής του ανθρώπου.

 

Άρθρο 4ο 

Τα μέλη του Συνδέσμου διακρίνονται σε τακτικά, έκτατα και επίτιμα. Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν Έλληνες και αλλοδαποί ιατροί, οδοντίατροι, βιολόγοι, βιοχημικοί, πτυχιούχοι ημεδαπών ή αλλοδαπών πανεπιστημίων κάτοχοι διδακτορικού ή PhD ημεδαπού ή αλλοδαπού ανωτάτης σχολής. Η Γενική Συνέλευση των μελών μπορεί με απόφασή της να καθορίσει και άλλες προϋποθέσεις για την είσοδο μελών. Έκτατα μέλη μπορούν να γίνουν όσοι έχουν τα ίδια όπως και για τα τακτικά μέλη προσόντα, διαμένουν όμως στην αλλοδαπή. Έκτακτα μέλη που διαμένουν στην Ελλάδα έστω και προσωρινά γίνονται αυτόματα τακτικά για όλο το διάστημα της παραμονής τους στην
Ελλάδα. Επίτιμα μέλη μπορούν να γίνουν ημεδαποί ή αλλοδαποί, οι οποίοι διακρίνονται για την γενικότερη συμβολή τους στον σκοπό του Σωματείου.

  • Δόκιμα Μέλη: 

Ασχολούνται με την Ιατρική Γενετική. Δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Όταν αποκτήσουν τις προϋποθέσεις γίνονται τακτικά.

 

Άρθρο 5ο 

Η είσοδος στο Σύνδεσμο των τακτικών και έκτακτων μελών γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία και μετά από πρόταση τριών τουλάχιστον μελών. Η εκλογή των επίτιμων μελών γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Άρθρο 6ο 

Τα μέλη του συνδέσμου έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από το Νόμο και το Καταστατικό. Τα τακτικά και έκτακτα μέλη είναι υποχρεωμένα να καταβάλουν αρχικά δικαίωμα εγγραφής και τακτική ετήσια χρηματική εισφορά που θα καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα έκτακτα μέλη έχουν τα ίδια όπως και τα τακτικά δικαιώματα και υποχρεώσεις εκτός από το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται.

 

Άρθρο 7ο 

Τακτικά και έκτακτα μέλη του Συνδέσμου διαγράφονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του εάν:
α) καθυστερούν ετήσια εισφορά,
β) δεν δείχνουν ενδιαφέρον για την επιτυχία του σκοπού του Συνδέσμου ή δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού ή τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως,
γ) συμπεριφέρονται γενικά με τρόπο που δεν συμβιβάζεται με την ιδιότητά τους σαν επιστήμονες κα μέλη του Συνδέσμου,
δ) ζητήσουν με έγγραφη αίτηση την διαγραφή τους.

 

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Άρθρο 8ο 

Οι πόροι του Σωματείου προέρχονται: 1) από το δικαίωμα εγγραφής των μελών, 2) από τις τακτικές ετήσιες εισφορές των μελών, 3) από έκτακτες εισφορές τους, 4) από δωρεές, κληροδοτήματα και κληροδοσίες κλπ.

 

Άρθρο 9ο 

Το Σωματείο διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από τα τακτικά μέλη του Σωματείου με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση με σχετική πλειοψηφία. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται μέσα σε δέκα πέντε μέρες μετά την εκλογή του και με πρόσκληση εκείνου που πήρε τις περισσότερες ψήφους. Στην πρώτη αυτή συνεδρίαση εκλέγει τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, Γραμματέα και Ταμία του με μυστική ψηφοφορία. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος δεν επιτρέπεται να προέρχονται από την ίδια επιστημονική μονάδα. Κανένας δεν επιτρέπεται να ψηφίζει με αντιπρόσωπό του τόσο στη Γενική Συνέλευση όσο και στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναλαμβάνει τα καθήκοντά του και παραλαμβάνει με πρωτόκολλο από το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο την περιουσία του Συνδέσμου. Μέχρις ότου αναλάβει την διοίκηση το νέο Διοικητικό Συμβούλιο υπεύθυνο για τις υποθέσεις του Συνδέσμου είναι το παλαιό.

 

Άρθρο 10ο 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά κάθε τρίμηνο και μετά από πρόσκληση του Προέδρου του. Ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να καλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση και μάλιστα μέσα σε πέντε μέρες, εάν το ζητήσουν δύο τουλάχιστον μέλη του με αίτηση, στην οποία θα αναφέρουν και τα θέματα για τα οποία ζητούν τη σύγκληση. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί υπεύθυνα το Σωματείο σύμφωνα με τους νόμους και το καταστατικό συγκροτεί από μέλη του Συνδέσμου επιτροπές και ορίζει τα μέλη τους για μελέτη πάνω σε εδικά θέματα και υποβολή προτάσεων για λήψη αποφάσεων κα αποφασίζει για όλες γενικά τις υποθέσεις του Σωματείου και των μελών του, εκτός από εκείνες για τις οποίες είναι αρμόδια μόνο η Γενική Συνέλευση.

 

Άρθρο 11ο 

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι σε απαρτία όταν είναι παρόντα τρία (3) τουλάχιστον μέλη του. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να αντικαταστήσει μέλος του που θα απουσιάσει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις. Η αντικατάσταση αυτή όπως και μέλους που παραιτήθηκε γίνεται από αναπληρωματικά μέλη σύμφωνα με την σειρά που έχουν.

 

Άρθρο 12ο 

Το Σωματείο εκπροσωπεί σε όλες τις σχέσεις του με το Δημόσιο και με κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Το Δ.Σ. μπορεί με απόφασή του να αναθέσει την εκπροσώπηση του Σωματείου για συγκεκριμένη υπόθεση και σε άλλο μέλος του Σωματείου. Σε περίπτωση που αποχωρήσουν ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. εκλέγει νέο, αφού όμως προηγούμενα θα έχει συμπληρωθεί η κενή θέση από αναπληρωματικό μέλος που έχει σειρά.

Ο Πρόεδρος καλεί σε συνεδρίαση το Δ.Σ. και την Γενική Συνέλευση και υπογράφει με τον Γραμματέα όλα τα έγγραφα του Σωματείου, εκτός από τα χρηματικά εντάλματα που υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Ταμίας.

 

Άρθρο 13ο 

Ο Γραμματέας διευθύνει το γραφείο, είναι υπεύθυνος για τα αρχεία και την σφραγίδα του Σωματείου, ενεργεί την αλληλογραφία του Σωματείου. Συντάσσει και υπογράφει με τον Πρόεδρο τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά τα έγγραφα του Σωματείου.

 

Άρθρο 14ο 

Ο Ταμίας φροντίζει και είναι υπεύθυνος για την χρηματική περιουσία του Σωματείου, διενεργεί εισπράξεις και πληρωμές, τηρεί το βιβλίο εισπράξεων και πληρωμών και απογραφής των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. Ποσά πάνω από 10.000 δραχμές ή ποσά που μπορεί να ορίσει το Δ.Σ. με απόφασή του ο ταμίας είναι υποχρεωμένος να τα καταθέτει σε τράπεζα. Για την ανάληψη χρημάτων από Τράπεζα είναι απαραίτητες η υπογραφή του Προέδρου ή του αναπληρωτή του και του Ταμία.

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 15ο 

Η Γενική Συνέλευση των μελών του σωματείου συνέρχεται τακτικά μεν το μήνα Δεκέμβριο κάθε χρόνου, έκτακτα δε όταν υπάρχει ανάγκη μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν το ζητήσει με έγγραφη αίτησή του το 1/4 τουλάχιστον των τακτικών μελών που έχουν εκπληρώσει όλες τις χρηματικές τους υποχρεώσεις. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρουν και το θέμα που θέλουν να συζητηθεί.

Η πρόσκληση για την Γενική Συνέλευση γίνεται επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση με ατομικές προσκλήσεις που στέλνονται με επιστολή στη διεύθυνση που το κάθε μέλος έχει δηλώσει, στην πρόσκληση δε, πρέπει να αναφέρονται και τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν.

 

Άρθρο 16ο 

Η Συνέλευση έχει απαρτία όταν είναι παρόν σε αυτή το 1/3 τουλάχιστον των τακτικών μελών που έχουν εκπληρώσει όλες τις χρηματικές τους υποχρεώσεις. Εάν δεν υπάρχει απαρτία στην πρώτη Συνέλευση, τότε συγκαλείται νέα για την ίδια μέρα της επόμενης εβδομάδας με τα ίδια θέματα στην ημερήσια διάταξη, στην περίπτωση δε αυτή υπάρχει απαρτία όσα μέλη και αν είναι παρόντα. Πριν από τη συζήτηση οποιουδήποτε θέματος τα μέλη εκλέγουν τον Πρόεδρο της Συνέλευσης. Οι αποφάσεις στη Γενική Συνέλευση παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο Νόμο.

 

Άρθρο 17ο 

Τριμελής Ελεγκτική Επιτροπή από τακτικά μέλη έχει την εποπτεία και τον έλεγχο της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου. Η επιτροπή αυτή εκλέγεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης την ίδια μέρα που εκλέγεται και το Διοικητικό Συμβούλιο και η θητεία της είναι διετής. Η Ελεγκτική Επιτροπή εκτός από την εποπτεία και τον έλεγχο ετοιμάζει και παρουσιάζει στην Γενική Συνέλευση την έκθεσή της για τη διαχείριση του Δ.Σ.

 

Άρθρο 18ο 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής παύονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης για όσους λόγους μπορεί να αποβληθεί και κάθε μέλος του Σωματείου.

 

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Άρθρο 19ο 

Το Σωματείο διαλύεται εάν τα μέλη του μειωθούν σε λιγότερα από δέκα (10) όπως και όταν υπάρχει λόγος που ορίζεται στον Α.Κ. και τους σχετικούς νόμους. Για τη διάλυση του Σωματείου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να είναι παρόντα τα 2/3 του συνόλου των τακτικών μελών, η απόφαση δε λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 του αριθμού των μελών που είναι παρόντα.

Στην περίπτωση αυτή, η Γενική Συνέλευση καθορίζει κατά την κρίση της την διάθεση της περιουσίας του Σωματείου.

 

Άρθρο 20ο 

Το Σωματείο έχει τη δική του κυκλική σφραγίδα η οποία στην περιφέρεια κυκλικά έχει την επωνυμία του Σωματείου και στη μέση απεικόνιση ενός ζευγαριού χρωμοσωμάτων.

 

Άρθρο 21ο 

Το καταστατικό αυτό που αποτελείται από είκοσι ένα (21) άρθρα διαβάστηκε και εγκρίθηκε άρθρο προς άρθρο και στο σύνολο του από τους ιδρυτές στην Αθήνα και στην βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου Υγείας Παιδιού στο Νοσοκομείο Παίδων ‘’Αγία Σοφία’’, όπου συνεδρίασαν και υπόγραψαν όπως ακολουθεί:

 

Αθήνα, 1η Ιουνίου 1982

 

ΟΙ ΙΔΡΥΤΕΣ

ΚΟΤΕ ΖΙΛΜΠΕΡ ΤΟΥ ΠΩΛ
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ-ΚΟΤΕ ΑΣΠΑΣΙΑ
ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ-ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΚΙΤΣΙΟΥ-ΤΖΕΛΛΗ ΣΟΦΙΑ
ΜΠΑΡΤΣΟΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΡΕΓΓΙΝΑ
ΜΠΑΖΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΥΡΚΑΝΙΔΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ
ΜΗΤΣΙΟΥ-ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
ΚΑΤΤΑΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΤΣΕΓΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΜΥΡΩΝΑ
ΚΑΛΠΙΝΗ-ΜΑΥΡΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ
ΣΤΡΑΤΑΚΗ-ΜΠΕΝΕΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΕΤΑΞΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΑΝΑΒΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΑΝΙΑΤΟΣ Σ.
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ.
ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΥ Ε.
ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
ΜΕΤΑΞΩΤΟΥ-ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΑΝΝΑ