Ειδικότητα Εργαστηριακής Γενετικής

  • Στις 3.11.2017 εκδόθηκε η υπουργική απόφαση για τη σύσταση και τον ορισμό των μελών της Ομάδας Εργασίας (Ο.Ε) της ειδικότητας της Εργαστηριακής Γενετικής. Σκοπός της Ο.Ε ήταν μεταξύ άλλων η διαμόρφωση του προγράμματος σπουδών ανά έτος, η δημιουργία και αξιολόγηση Ομάδων Εκπαιδευτικών Κέντρων, η αξιολόγηση και διαπίστευση των εκπαιδευτικών κέντρων για χορήγηση μερικής και πλήρους ειδικότητας και η δημιουργία βιβλιαρίου του ειδικευόμενου (logbook)
    (βλ. έγγραφο ΣΥΣΤΑΣΗ Ο.Ε)
  • Στις 20.9.2018 εκδόθηκε το ΦΕΚ 4138 για τη σύσταση και το καθορισμό χρόνου της ειδικότητας της Εργαστηριακής Γενετικής (βλ. έγγραφο 1)
  • Στις 19.4.2019 και 14.6.2019 εκδόθηκαν τα ΦΕΚ 1355 και 2331 (διορθωτικό) για την εκπαίδευση στην ειδικότητα της Εργαστηριακής Γενετικής (βλ. έγγραφα 2& )
  • Στις 1.7.2019, 31.7.2019, 12.8.2019 και 30.8.2019 εκδόθηκαν τα ΦΕΚ 2661, 3065, 3164, 3362, αντίστοιχα, με τις μεταβατικές διατάξεις και διορθώσεις (βλ. έγγραφα 3,,, ).
  • Στις 8.1. 2021 εκδόθηκε η υπουργική απόφαση για τη σύσταση ειδικής επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων για τη χορήγηση πιστοποιητικού ειδικότητας στην Εργαστηριακή Γενετική (έγγραφο 4).
  • Τα απαραίτητα πιστοποιητικά και τη διεύθυνση κατάθεσής τους- θα τα βρείτε στο αρχείο ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΙΤΛΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΞΙΣ
  • Παροχή πληροφοριών σχετικά με υποβολή δικαιολογητικών προς απόκτηση τίτλου ειδικότητας ή εξειδίκευσης, σύμφωνα με αντίστοιχες μεταβατικές διατάξεις. Σχετικό έγγραφο
  • Ενημέρωση για τη πορεία των αξιολογήσεων των αιτήσεων για απονομή τίτλου ειδικότητας εργ. Γενετικής με μεταβατικές. Σχετικό έγγραφο 1 Σχετικό έγγραφο 2