Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ιατρικής Γενετικής (EuropeanBoardofMedicalGeneticsEBMG)

 

Το Ευρωπαικό Συμβούλιο Ιατρικής Γενετικής (EBMG; https://www.eshg.org/ 413.0.html) δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του

2012 ως μη-κερδοσκοπικό σωματείο. Υπόκειται στην Αυστριακή νομοθεσία (Ιουν. 2014) και συνδέεται με την Ευρωπαϊκή

Εταιρεία Γενετικής του Ανθρώπου (European Society of Human Genetics, ESHG).

Ο ρόλος του EBMGείναι η υποστήριξη των αναγκών των ασθενών που χρήζουν υπηρεσιών γενετικής στην Ευρώπη

μέσω της διασφάλισης πρακτικών υψηλών προδιαγραφών όσον αφορά τρεις κατηγορίες επαγγελματιών υγείας:

  • Κλινικοί εργαστηριακοί γενετιστές (Clinical laboratory geneticists)
  • Νοσηλευτές γενετικής και γενετικοί σύμβουλοι (Genetic nurses and genetic counselors)
  • Ιατρικοί γενετιστές (Medical geneticists)

Σκοπός του EBMG είναι η καθιέρωση επαγγελματικών προδιαγραφών εκπαίδευσης, εξάσκησης και πρακτικής στην

γενετική του ανθρώπου, την ιατρική γενετική  και την γενετική συμβουλευτική μέσω της ανάπτυξης και της

διαχείρισης συστημάτων Ευρωπαϊκής πιστοποίησης ή/και επανα-πιστοποίησης για βιοεπιστήμονες που δραστηριοποιούνται

στην παροχή υπηρεσιών υγείας στον τομέα της γενετικής.

Η χώρα μας εκπροσωπείται στο EBMG (Countrylist: https://www.eshg.org/666.0.html) από το μέλος του ΔΣ του

Συνδέσμου Ιατρικών Γενετιστών Ελλάδος, Αγγελική Μπαλασσοπούλου, επικεφαλής του Εργαστηρίου Μοριακής Γενετικής

& Προγεννητικής Διάγνωσης του Κέντρου Θαλασσαιμίας του Λαϊκού Νοσοκομείου.

Στο Κλαδικό Συμβούλιο του EBMGγια τους κλινικούς εργαστηριακούς γενετιστές, συμμετέχει ως μέλος, η Δρ. Λίνα Φλωρεντίν,

Δ/ντρια του Κέντρου Μοριακής Βιολογίας & Κυτταρογενετικής Αλφα-Lab του Ομίλου Υγεία. Στις δραστηριότητες του Συμβουλίου

εντάσσεται η προοπτική για τους μη-γιατρούς βιοεπιστήμονες που δραστηριοποιούνται σε διαγνωστικά εργαστήρια γενετικής του

ανθρώπου να έχουν Ευρωπαϊκή αναγνώριση και να καταγραφούν ως κλινικοί εργαστηριακοί γενετιστές (European registered Clinical

Laboratory Geneticists, ErCLG). Για τον τίτλο του ErCLG, το Συμβούλιο έχει συντάξει και καταθέσει ένα πλαίσιο μαθημάτων

και διαδικασιών θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης

(corecurriculum, https://www.eshg.org/fileadmin/eshg/EBMG/CLG/Core-Curriculum_2015.pdf ). Για την απόκτηση του τίτλου ErCLG

θα μπορούν, λίαν προσεχώς, όλοι οι ενδιαφερόμενοι από τις Ευρωπαϊκές χώρες να υποβάλουν αίτηση μετά από  πρόσκληση (2015/2016).

Για περισσότερες πληροφορίες:  https://www.eshg.org/ 413.0.html & https://secure.medacad.org/eshg.org/?id=587