Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Γενετική του Ανθρώπου» για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ).

Το ΠΜΣ «Γενετική του Ανθρώπου» έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και εξειδίκευσης στο πεδίο της Γενετικής του Ανθρώπου, αλλά και την απόκτηση τεχνογνωσίας για τη διάγνωση γενετικών νοσημάτων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην εκπαίδευση επιστημόνων ικανών να στελεχώσουν ακαδημαϊκά/ ερευνητικά Ιδρύματα, κέντρα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ιδιωτικά βιοϊατρικά και διαγνωστικά εργαστήρια, εταιρείες βιοτεχνολογίας και φαρμακευτικές εταιρείες.

Η διάρκεια σπουδών του ΠΜΣ είναι 1 έτος (δύο διδακτικά εξάμηνα). Υπάρχει δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης.
Τα δίδακτρα του ΠΜΣ ανέρχονται σε 3000 ευρώ. Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι οκτώ (28).

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι της ημεδαπής ή ανεγνωρισμένων Παν/μίων της αλλοδαπής, απόφοιτοι Σχολών Ιατρικής, Επιστημών Ζωής (LifeSciences) Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι:

  1. Αίτηση Συμμετοχής (υπόδειγμα στοsiteτου ΠΜΣ)  2. Αντίγραφο Πτυχίου/Διπλώματος  3. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας (με ακριβή Μ.Ο.)  4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (υπόδειγμα στο site)  5. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις/Διακρίσεις (εάν υπάρχουν)  6. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)
  2. Επιπρόσθετα προσόντα (ειδικά σεμινάρια, μελέτες, πτυχία συμπληρωματικής εκπ/σης κ.λπ)
  3. Δύο συστατικές επιστολές  9. Δύο φωτογραφίες ταυτότητας   10. Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας
  4. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών (τουλάχιστον Αγγλικής)

Υποβολή αιτήσεων από 27/06/2018 έως 28/09/2018

Διευθύνσεις παραλαβής δικαιολογητικών και υποβολής αιτήσεων σε:

  1. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Ιατρικής, Γραφείο Καθ. Α.Τσέζου 3οςόροφος – Βιόπολις-Μεζούρλο Τ.Κ.41500 – Λάρισα ή σε
  2. Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, Εργαστ. Κυτταρογενετικής και Μοριακής Γενετικής Δ/ντρια Α.Τσέζου , επίπεδο 0 – Μεζούρλο Τ.Κ. 41110 – Λάρισα

Τηλέφωνα πληροφοριών: 2410685593, 2413502557 και 2413502550 fax: 2410685542

e-mail: pms-genetiki@med.uth.gr, ιστοχώρος: http://www.med.uth.gr/pmsgenetiki/  &  www.med.uth.gr

Η Επιστημονική Υπεύθυνη του Π.Μ.Σ.

Α. Τσέζου

Καθηγήτρια Ιατρικής Γενετικής