Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Γενετική του Ανθρώπου-Γενετική Συμβουλευτική» για το ακαδ. έτος 2019-2020, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γενετική του Ανθρώπου-Γενετική Συμβουλευτική» έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και εξειδίκευσης στο πεδίο της Γενετικής του Ανθρώπου, αλλά και την απόκτηση τεχνογνωσίας για τη διάγνωση γενετικών νοσημάτων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην εκπαίδευση επιστημόνων ικανών να στελεχώσουν ακαδημαϊκά/ ερευνητικά Ιδρύματα, κέντρα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ιδιωτικά βιοϊατρικά και διαγνωστικά εργαστήρια, εταιρείες βιοτεχνολογίας και φαρμακευτικές εταιρείες.

Η διάρκεια σπουδών του ΠΜΣ είναι 1 έτος (δύο διδακτικά εξάμηνα).  Τα δίδακτρα του ΠΜΣ ανέρχονται σε 3.000 ευρώ. Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι oκτώ (28).

Προϋποθέσεις επιλογής

Στο ΠΜΣ μετά από αξιολόγηση από ειδική επιτροπή θα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Συγκεκριμένα πτυχιούχοι Σχολών Ιατρικής, Επιστημών Ζωής (LifeSciences) Θετικών Επιστημών, Γεωπονικών Επιστημών και Πολυτεχνικών καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι:

  1. Αίτηση Συμμετοχής (στο site)  2. Αντίγραφο Πτυχίου/Διπλώματος 3. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας (με ακριβή Μ.Ο.) 4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (στο site)
  2. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις/Διακρίσεις (εάν υπάρχουν) 6. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν) 7. Επιπρόσθετα προσόντα (ειδικά σεμινάρια, μελέτες, μεταπτυχιακοί τίτλοι, πτυχία συμπληρωματικής εκπαίδευσης κ.λπ.) 8. Δύο συστατικές επιστολές  9. Δύο φωτογραφίες ταυτότητας  10. Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας
    11. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών (τουλάχιστον Αγγλικής) 12. Δήλωση του Ν. 1599/86 «ότι δεν είμαι εγγεγραμμένος/η σε άλλο ΠΜΣ άλλου Τμήματος»

Υποβολή αιτήσεων από  20/05/2019 έως 20/9/2019

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις: 16 Ιουλίου και 24 Σεπτεμβρίου 2019.

Διεύθυνση παραλαβής δικαιολογητικών και υποβολής αιτήσεων :
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Ιατρικής
Γραφείο Καθηγήτριας Α. Τσέζου, 3ος όροφος
Μεζούρλο/Βιόπολις 41500 ΛΑΡΙΣΑ

Για περισσότερες πληροφορίες:
Ιστοσελίδα:  (www.med.uth.gr/pmsgenetiki/)

Τηλέφωνα πληροφοριών: 2410685593, 2413502557  Fax: 2410685542 
Εmail: pms-genetiki@med.uth.gr