Οι θέσεις του Δ.Σ. της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας για τις Τράπεζες Ομφαλικών Μοσχευμάτων συνοψίζονται ακολούθως:

Στον μυελό των οστών καθώς και στο αίμα του ομφάλιου λώρου και πλακούντα τα βλαστικά κύτταρα που έχουν απομονωθεί και χαρακτηρισθεί είναι τα αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα και τα μεσεγχυματικά κύτταρα ή κύτταρα του στρώματος. Από τα πρώτα προκύπτουν όλοι οι κυτταρικοί τύποι του αίματος (ερυθρά και λευκά αιμοσφαίρια, αιμοπετάλια), από τα δεύτερα σχηματίζονται τα οστά, ο χόνδρος και ο λιπώδης ιστός. Εάν αυτά τα κύτταρα ή άλλα, που ακόμη δεν έχουν προσδιορισθεί, έχουν την ιδιότητα να παράγουν – υπό ειδικές συνθήκες – και κύτταρα άλλων ιστών είναι υπό διερεύνηση. Τα αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα χρησιμοποιούνται ως μοσχεύματα στις μεταμοσχεύσεις αιμοποιητικών κυττάρων…

Κατεβάστε την επιστολή